Site-ul oficial Soroca

ANUNȚ! CONCURS DE OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE SPECIALIST PRINCIPAL (ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚII, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI DRUMURI)

2023-05-03 00:00:00

       Primarul   municipiului  Soroca  anunță  concurs la  ocuparea  funcției publice vacante  specialist  principal  ( în  domeniul  construcții  gospodărie  comunală   și drumuri).

     Scopul general al funcției: contribuie la dezvoltarea și întreținerea construcțiilor publice, drumurilor și amenajării teritoriului.

     Sarcinile  de  bază  ale  funcției:

- Asigură evidența populației ce se află în rând  la  Primărie, pentru  îmbunătățirea condițiilor de trai la locuințe de stat și cooperatiste;

- Dirijează și asigură controlul asupra activității  serviciilor  comunale  ce deserves populația orașului;

- Asigură  controlul   asupra  folosirii  și  protecției  spațiului  locativ, imobiliar  și teritoriilor din preajmă, întreținerea și exploatarea cimitirilor;

- Asigură controlul privind întreținerea în limitele localității a construcțiilor publice, drumurilor, străzilor, podurilor și locurilor publice;

- Asigură controlul asupra calității de salubrizare, amenajare și înverzire a locurilor publice;

- Asigură în termini stabiliți de legislația în vigoare examinarea petițiilor;

- Examinează petițiile și reclamațiile în problemele ce țin de activitatea în domeniu;

      Dosarele de participare  la  concurs  se depun la Primăria mun.Soroca, cu sediul str. Ștefan  cel  Mare  5,  ( etajul 4, biroul 419 ), tel: 067493318- Grabovschii Cristina, specialist principal.

Bibliografia concursului:

-  Legea  nr. 436/2006 privind administrația  publică  lосаlă;

-  Legea nr. 158/2008 privind  funcția   publică  și  statutul   funcționarului   public;

-  Legea nr. 100/2017 cu рrivirе la actele normative;

-  Codului  Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002

-  Legea nr. 121/2007 privind  administrarea  și  deetatizarea   proprietații   publice;

- Legea  nr. 163/2010 privind  autorizarea  executării  lucrărilor   de  construcție;

- Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;

- Legea nr. 509/1995 a drumurilor ;

- Legea nr. 835 /1996 privind  principiile  urbanismului  și  amenajării  teritoriului;

- Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

- Codul   Contravențional   al   Republicii   Moldova   nr.  218/2008;

- Hotărârea  de  Guvern  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului   derecepție  a construcțiilor și instalațiilor aferente;

Dosarul de participare la concurs va conţine :

-Formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.l al Regulamentului cu   рrivire  lа   осuраrеа  funcției   publice   prin   concurs  ( anexa  nr. 1  а  Hotărârei Guvernului nr.201 din11.03.2009)

- copia buletinului de identitate

- copiile  diplomelor  de  studii, foii  matricole  și  ale  cetificatelor  de  absolvire  а cursurilor de реrfеcționare profesionă

- certificatul medical

- cazierul judiciar

Condițiile   de   participare    la  concurs:  dreptul  de  a  participa  la  concurs  îl  au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-        deține cetățenia Republicii Moldova;

-        posedă limba română  și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respective în limitele stabilite de lege;

-        are capacitate deplină de exercițiu;

-        nu a împlinit vârsta de 63 ani;

-        un an experiență profesională în domeniu;

-        abilități de utilizare a compiuterului;

-         are studii  necesare  prevazute  pentru  funcția  respectivă  ( studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

-        în  ultimii  5  ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art.64 alin.1 lit. a) și b)  al  Legii  cu  privire  la  funcția  publică  și  statutul  funcționarului  public nr. 158/2008   sau  nu  i-a  încetat  contractual  individual  de  muncă  pentru   motive disciplinare;

-        nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-        nu  este  privat  de  dreptul  de  а  ocupa   anumite   funcții  sau  de а exercita  о anumită   activitate,  са pedeapsa  de  bază sau complementară,  са urmare  а  ședinței judecătorești definitive  prin саrе s-a dispus  această interdicție;

-        nivel   înalt   de   responsabilitate,   flexibilitate    în   соmunicare,    abilități  de comunicare și  de lucru în echipă.

Data-limită de depunere a dosarelor este  31.05.2023.