Site-ul oficial Soroca

ANUNȚ! CONCURS DE OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE SPECIALIST PRINCIPAL (ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII REGIMULUI FUNCIAR)

2022-12-26 00:00:00

       Primarul   municipiului  Soroca  anunță  concurs de ocuparea  funcției publice vacante specialist principal ( în domeniul reglementării regimului funciar).

Scopul  general  al  funcției:  dezvoltarea  procesului  de  reglementare a regimului proprietății  funciare,  asigurarea  elaborării  și  realizării programului de formare a relațiilor funciare.

Sarcinile  de  bază  ale  funcției:  dirijarea  procesului  de reglementare a regimului proprietății  funciare,  controlul  asupra folosirii raționale a terenurilor, gestionarea problemelor  funciare  ale cetățenilor și Primăriei, asigură evidența contractelor de arendă, vânzării-cumpărării a sectoarelor de teren, verifică și stabilește delimitarea hotarelor de folosință a deținătorilor de teren și repartizarea în natură sectoarele de pământ  în  proprietate  și  folosință  și le demarchează cu semne de hotar conform modelului  stabilit,  elaborarea actelor normative ( proiecte de decizii și dispoziții) împuternicite.

Dosarele  de  participare la concurs  se primesc la sediul Primăria mun.Soroca, str. Ștefan  cel  Mare  5,  ( etajul 4, biroul 419 ), tel: 067493318- Grabovschii Cristina, specialist principal.

 

Bibliografia concursului:

Legea privind administrația  publică  lосаlă nr.436  din 28.12.2006

-  Legea  privind  funcția   publică  și  statutul   funcționarului   public  nr. 158 din 04.07.2008

-  Legea  cu рrivirе la actele normative  nr.100 din 22.12.2017

-  Codul  Funciar  nr.828  din 25.12.1991

-  Codului  Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002

-  Legea  privind   prețul  normativ  și  modul  de vinzare-cumpărare  а pământului  nr.1308 din 25.07.1997

-  Legea privind rеglеmепtаrеа  de stat а regimului  proprietății funciare, cadastrul  funсiаr de stat  și monitoringul  funciar  nr.1247 din 22.12.1992

-  Legea  cadastrului bunurilor  imobile  nr.1543  din 25.02.1998

-  Legea  privind delimitarea  рrорriеtăților  publice  nr.29 din 05.04.2018

-  Legea  privind  administrarea  și  deetatizarea   proprietații   publice  nr. 12l  din 04.05,2007;

-  Legea  cu  рrivire  la  proprietatea  publică   а unităților  administrativ-teritoriale  nr.523  din 16.07. l999

-  Legea  cu privire la formarea bunurilor  imobile  nr.354  din 28.10.2004

-  Hotirârea  Guvernului pentru  арrоbаrеа Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului  funciar general nr.24 din l1.01.1995.

-  Hotărârea Guvernului  privind  арrоbаrеа  Rcgulamentului  рrivind  licitațiile cu strigare cu rеduсеrе nr.l36 din 10.02.2009.

-  Ноtărârea  Guvernului  pentru  арrоbаrеа  Regulamentului cu рrivire la modul de

transmitere,  sсhimbаrе  а destinației  și schimb  de terenuri nr.1l70 din 25.10.2016.

 

Dosarul de participare la concurs va conţine :

-        Formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.l al Regulamentului cu   рrivire  lа   осuраrеа  funcției   publice   prin   concurs  ( anexa  nr. 1  а  Hotărârei Guvernului nr.201 din11.03.2009)

- copia buletinului de identitate

- copiile   diplomelor   de  studii,  foii  matricole  și  ale  cetificatelor  de   absolvire  а cursurilor de реrfеcționare profesionă

- certificatul medical sau declarația ре propria răspundere

- cazierul judiciar sau dесlаrаțiа pe propria răspundere

 

Condițiile de participare  la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-        deține cetățenia Republicii Moldova;

-        posedă  limba  română  și  limbile  oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respective în limitele stabilite de lege;

-        are capacitate deplină de exercițiu;

-        nu a împlinit vârsta de 63 ani;

-        un an experiență profesională în domeniu;

-        abilități de utilizare a compiuterului;

-        în  ultimii  5  ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art.64 alin.1 lit. a) și b)  al  Legii  cu  privire  la  funcția  publică  și  statutul  funcționarului  public nr. 158/2008   sau  nu  i-a  încetat  contractual  individual  de  muncă  pentru   motive disciplinare;

-        nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-        nu  este  privat  de  dreptul  de  а  ocupa   anumite   funcții  sau  de а exercita  о anumită   activitate,  са pedeapsa  de  bază sau complementară,  са urmare  а  ședinței judecătorești definitive  prin саrе s-a dispus  această interdicție;

-        nivel   înalt   de   responsabilitate,   flexibilitate    în   соmunicare,    abilități  de comunicare și  de lucru în echipă.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  26.01.2023.