Site-ul oficial Soroca

Anunț! Prelungirea Termenului Concursului la funcţiile vacante de mediator comunitar

2021-05-11 00:00:00

Primarul municipiului Soroca anunță prelungirea termenului concursului de ocuparea funcțiilor vacante de mediator comunitar, în număr de 2 unități.

Scopul general al funcției: intermedierea și îmbunătățirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi, instituțiile de stat competente.

Sarcinile de bază ale funcției: Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.

Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, Asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Dosarele de participare la concurs  se primesc la sediul Primăria mun.Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, (etajul 4, biroul 419), tel: 067493318- Barbaroș Ina, specialist principal.

 

Bibliografia concursului:

* Hotărârea Guvernului nr. 557 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar;

Dosarul de participare la concurs va conţine :

1)      cererea de înscriere la concurs adresată primarului;

2)      CV-ul (în limba de stat);

3)      copia actului de identitate;

4)      copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;

5)      copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;

6)      copia carnetului de muncă dacă este;

7)      certificatul medical de sănătate;

8)      cazierul judiciar;

9)      recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

 

Condițiile de participare la concurs: dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

1.La concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă, care nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 2. Cunoaşterea limbii de stat;
 3. Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari.
4.  Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj.

Data-limită de depunere a dosarelor este  04.06.2021 inclusiv.